MANABINK

学ぶ+リンク=マナビンク

Học tập + Liên kết = MANABINK

MANABINK LÀ MỘT Từ được COINED (Tạo Ra) với ý nghĩa học tập VÀ LIÊN KẾT

Manabink kết nối mọi người thông qua  học tập và giúp phát triển lẫn nhau.

Manabink hỗ trợ người nước ngoài muốn làm việc tại Nhật Bản. Đồng thời, chúng tôi hỗ trợ người dân Nhật Bản học hỏi nhiều thứ từ nước ngoài. Chúng tôi giúp người nước ngoài và người Nhật làm việc cùng nhau để đạt được kết quả tốt nhất.

Quản lý theo phong cách Nhật Bản
Tháng Mười Hai 17, 2019
futon
Tháng Mười Hai 17, 2019
fusuma
Tháng Mười Hai 17, 2019
byobu
Tháng Mười Hai 17, 2019
noren
Tháng Mười Hai 13, 2019
tokonoma
Tháng Mười Hai 13, 2019