MANABINK

Điều gì là quan trọng trong cuộc sống của bạn?

Điều gì là quan trọng trong cuộc sống của bạn?
1.Leợi
2.income
3. Ăn uống lành mạnh
4.Save
5. Tự phát triển
6. Cuộc sống
7. Hàng bền như ô tô.
8. Không nói riêng
9.Cloth
10. Khác
Dựa trên dữ liệu từ Văn phòng Nội các.